SØBY MASKINAKTIESELSKAB (herefter kaldet sælger)
Salgs-, betalings- og leveringsbetingelser

 

Nedenstående salgs-, betalings- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem køber og sælger, såfremt disse ikke fraviges ved anden skriftlig aftale mellem parterne.

 

Tilbud
Alle tilbud er uforpligtende – med mindre andet er anført. De i tilbuddet anførte leveringstider gælder med forbehold for ændringer i leveringstiden fra sælgers leverandører.  Tilbuddet bortfalder, såfremt det ikke accepteres af køber inden 30 kalenderdage.

 

Ordre
Enhver ordre anses som et tilbud fra købers side og forudsætter en ordrebekræftelse fra sælger. Eventuelle indsigelser vedrørende uoverensstemmelser i ordrebekræftelsen skal være sælger i hænde senest 3 hverdage efter modtagelsen af ordrebekræftelsen.

 

Leveringsomfang
Leverancen omfatter kun de i tilbuddet, jf. ordrebekræftelsen, udtrykkeligt specificerede angivelser.

 

Priser

Nævnte priser er i danske kroner ekskl. moms og er angivet som faste priser. Sælger er berettiget til at regulere priserne som følge af ændringer i told, skatter, valutakurser, afgifter og lign., som finder sted på leveringstidspunktet. Tilsvarende gælder for ekstraordinære stigninger i råmaterialer grundet udefra kommende begivenheder, der ikke kunne forudses ved aftalens indgåelse. Alle priser er ekskl. fragt og emballage.

 

Katalog, prislister mm
Kataloger og prislister anses alene som opfordring til at gøre tilbud, og er således uforpligtende for sælger. Køber opfordres derfor til at forhøre sig om eventuelle ændringer i forbindelse med en aftaleindgåelse.

De i kataloger og brochurer anførte illustrationer og angivelser af enhver art er uden forbindende, med mindre disse er en del af aftalegrundlaget.
Alle af sælger fremsendte tegninger, specifikationer, ordrebekræftelser, tilbud og lignende forbliver sælgers ejendom og må ikke kopieres, forelægges konkurrerende virksomheder eller bringes til udførelse uden sælgers tilladelse.

Sælger og sælgers leverandør er berettiget til at foretage tekniske ændringer i forhold til tegninger, tilbud mv., dersom sådanne forekommer hensigtsmæssige og ikke på væsentlig måde har negativ indflydelse på normal brug af det solgte.

 

Forsendelse og levering
Når intet andet er aftalt, er prisen baseret på forsendelse ab fabrik. Såfremt sælger skal forestå forsendelsen, efter købers valg, debiteres køber alle fragtomkostninger.

 

Levering
Ved reklamation grundet for sen afsendelse er køber kun berettiget til at hæve handlen, såfremt afsendelsesdatoen overskrides med mere end 10 hverdage.  Den aftalte afsendelsesdato forudsætter, at køber ikke efter accepten fremsætter ønske om ændringer til aftalen.
Det er en betingelse for at kræve erstatning, at sælger allerede på ordrebekræftelsestidspunktet har haft kendskab til, at afsendelsesdatoen ikke kunne overholdes. Sælger påtager sig intet ansvar for tab eller omkostninger, opstået som følge af leveringens forsinkelse, med mindre andet er udtrykkeligt skriftligt bekræftet af sælger.

 

Force majeure

Enhver leverance er endvidere med forbehold for forsinkelse som følge af strejke eller lockout, krig, mobilisering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, transporthindringer, brand, oprør og uroligheder, forsinkelse eller mangelfuld leverance fra underleverandør på trods af rettidig og korrekt bestilling fra sælgers side eller andre årsager uden for sælgers kontrol. Omstændigheder, som nævnt, der var indtruffet inden aftalens indgåelse medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres opfyldelse ikke kunne forudses på aftaletidspunktet.

 

Ejendomsforbehold

Sælger bevarer ejendomsretten til det solgte, indtil hele købssummen med eventuelle tillæg på påløbne omkostninger er betalt.

 

Betalingsbetingelser

Forfaldstiden fremgår af den udstedte faktura og/eller af aftalegrundlaget (ordrebekræftelsen).
Såfremt betalingen foretages efter forfaldstidspunktet, vil der blive beregnet rente med 2 % pr påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne og indtil betaling sker. I det omfang der er tale om en løbende leverance, er sælger ikke forpligtet til at levere yderligere, før de forfaldne købesummer er betalt.

Reklamation over leverancer berettiger ikke køber til at tilbageholde betalingen for allerede foretagne leverancer. Købers tilbageholdelse af forfaldne beløb betragtes således som misligholdelse.

 

Returvarer

Varer tages kun retur dersom denne returneres inden for 30 dage fra kundens modtagelse og kun efter forudgående aftale samt oplysninger om ordre- og/eller fakturanummer. Returvarer skal returneres, medmindre andet er aftalt, fragtfrit til sælgers adresse. Specielt fremstillede og ikke prisliste anførte varer tages ikke retur. Kun ubrugte og ubeskadigede varer, i væsentlig samme stand som leveret, tages retur med mindre andet er aftalt.

 

Reklamation

Varer som inden for 12 måneder fra leveringsdato (ved normal drift/brug) viser sig behæftet med fremstillings- eller materialefejl, repareres eller ombyttes med nye ved fragtfrit indsendelse til sælger. Omkostninger i forbindelse med demontage og montage af varer dækkes ikke. Sælger forbeholder sig ret til at vælge mellem reparation og ombytning. Reklamationsretten bortfalder, hvis varen er forsøgt ændret, repareret eller har været forkert anvendt. Mangler giver ikke køberen ret til at ophæve den indgåede aftale eller kræve afslag i købesummen, ej heller kræve skadeerstatning på grund af mangler.

 

Produktansvar

Køber skal holde sælger skadesløs i det omfang, tredjemand pålægger ansvar, udover de aftalte grænser nævnt nedenfor.

Sælger kan ikke gøres ansvarlig for:

driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab.

skade forvoldt af materiellet på fast ejendom eller løsøre, som indtræder medens materiellet er i købers besiddelse.

skade forvoldt af materiellet på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom.

De nævnte begrænsninger i sælgers ansvar gælder ikke, såfremt selskabet har gjort sig skyld i grov uagtsomhed.
Fremsætter tredjemand krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

Sælger og køber er gensidig forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som menes forårsaget af materiellet.

 

Værneting og lovvalg

Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres efter de til enhver tid gældende danske love med sælgers hjemting som værneting.

 

Højslev, april 2018 

SØBY - Trusted Since 1961

En af de førende producenter af transportanlæg og løsninger til håndtering, tørring og beluftning af korn, afgrøder og andre bulk varer - nationalt såvel som internationalt.

En af de førende producenter af transportanlæg og løsninger til håndtering, tørring og beluftning af korn, afgrøder og andre bulk varer - nationalt såvel som internationalt.